Plan Jouw Gratis Kennismakingsgesprek

Online Nerds B.V, gevestigd te Amsterdam aan het adres Brouwersgracht 238, 1013 HE, drager van het KvK nummer 72792701, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek en beoogt deze algemene voorwaarden toe te passen op al haar overeenkomsten.

U kunt Online Nerds inzake deze algemene voorwaarden bereiken op info@onlinenerds.lcl.

 1. Algemene voorwaarden
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Online Nerds of haar rechtsopvolgers, en een partij waarmee Online Nerds contracteert of een partij waaraan Online Nerds een aanbieding of offerte richt (hierna te noemen: “Wederpartij”) waarop Online Nerds deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Online Nerds en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  1. Indien Online Nerds niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Online Nerds in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 1. Offertes en aanbiedingen
  1. Alle offertes en aanbiedingen van Online Nerds zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
  1. Online Nerds kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij begrijpt of redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  1. De in een offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  1. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Online Nerds daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Online Nerds anders aangeeft.
 1. (Intellectuele) eigendomsrechten 
  1. Online Nerds behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Online Nerds heeft het recht de in de uitvoering van de overeenkomst ontvangen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  1. Indien Online Nerds bij de uitvoering van de overeenkomst data verkrijgt, verzamelt, analyseert of anderszins verwerkt, berust het eigendomsrecht daarop exclusief bij Online Nerds.
 1. Rechtsopvolging
  1. Indien Online Nerds van rechtsvorm wijzigt, fuseert of wordt overgenomen bestaat in geen geval voor de Wederpartij het recht om op grond van die verandering een overeenkomst aan te passen of te ontbinden.
  1. Behoudens het geval dat dit redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd, zal hij medewerking verlenen aan en toestemming geven voor een eventuele contractsovername.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Online Nerds partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.